پس از این انتشار این گفتگو حواشی بسیاری ایجاد شد که فرزند عارف اینگونه به این حواشی پاسخ داده است: