درنگ :  فیفا در پست اینستاگرامی نوشت: در فاصله ۱۰۰ روز تا جام جهانی از مهدی مهدوی کیا خواستیم یک شعبده جالب فوتبالی با توپ جام جهانی نشان دهد و اسطوره فوتبال ایران ناامیدمان نکرد!