اخراج مدیر مدرسه‌ای که دانش‌آموز را کتک زد
  هفت‌خان رستم دانش‌آموزان برای رسیدن به مدرسه | از صخره‌نوردی تا ایستادن بر روی سقف قایق