درنگ: استقبال از این قطار برای تردد و سفر بسیار خوب بوده است. تنها در نخستین سفر این قطار، هشتاد صندلی آن پیش فروش شد. با توجه به استقبال مسافران از همراهی گربه‌ها، مسئولان راه آهن امیدوارند قطارهای بیشتری را با امکانات مشابه راه اندازی کنند.