اولین واکنش علی کریمی به مناظره جنجالی با طعم سیاسی و قلب آبی و قرمز