جشن صعود نساجی در ورزشگاه قائمشهر و بانوانی که پشت در ماندند! | بنر جالب یک بانوی هوادار نساجی