نجفی از شهرداری تهران رفتنی شد | سرپرست شهرداری معرفی شد