درنگ : ویدئو نشان می‌دهد که پلیس پارک‌های آمریکا – که یک نهاد فدرال است – عصر دوشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ (حدود دو ماه پیش) دو بار خودروی جیپ آقای قیصر، ۲۵ ساله را در کنار جاده متوقف می‌کند ولی او ناگهان از صحنه می‌گریزد.

دفعه سوم که خودرو در یک ناحیه مسکونی مجبور به توقف می‌شود، مامور پلیس از خودروی خود پیاده می‌شود و در شرایطی که به نظر می‌رسد شیشه در طرف راننده خودروی آقای قیصر پایین نیست و فعل و انفعالی بین او و ماموران رخ نمی‌دهد، به سمت راننده شلیک می‌کند.

همچنین به نظر می‌رسد وقتی خودروی جیپ قدری به جلو حرکت کرد، ماموران پنج گلوله اول را شلیک می‌کنند.