در تعریف این قاب عکس بزرگ، آن را به پلی میان دبی قدیم و آینده معرفی می‌کنند.

  اولین دفتر کار چاپی دنیا در دبی پرینت شد