درنگ :  ارتفاع این فنجان چای ۳.۶۶ متر و قطر دهانه آن ۱.۴۲ متر بود. ظرفیت این فنجان چای ۵۰۰۰ لیتر است. برای پر کردن این فنجان چای از ۱۵۵ کیلوگرم برگ چای، ۲۷۰ کیلوگرم پودر شیر خشک و ۳۶۰ کیلوگرم شکر، دارچین و زنجبیل استفاده شد که با ۵۰۰۰ لیتر آب مخلوط شدند.

این مواد برای چند ساعت دم شدند تا چای در فنجان بزرگ مزه خوبی پیدا کند. مقدار ۵۰۰۰ لیتر آب نیز در ۶۰ ظرف جداگانه گرم شدند. مجموعاً ۱۲۰ سرآشپز در این چالش شرکت کردند.