درنگ : سردار سعید منتظر المهدی، سخنگوی ناجا در رابطه با انتشار فیلم برخورد ناصواب یکی از ماموران ناظر بر توزیع اجناس به زلزله زدگان گفت: گرچه در وقوع رفتار و برخورد تند و توام با خشونت افراد، عوامل زیادی به ویژه رفتار حاضرین در صحنه، سهم و تقش زیادی دارند اما پلیس هیچ نوع رفتار غیرمتعارف و ناپسندی را بر نمی‌تابد و لاجرم با عوامل مسبب ومولدآن برخورد انضباطی و قانونی می‌شود. در این مورد خاص نیز فردخاطی احضار و موردتذکر و تنبیه انضباطی قرار می‌گیرد.