فیلم | فریادهای احمد نجفی در وزارت ارشاد | در این شورا را باید گِل گرفت!