بزرگان شورای شهر «حافظ» را به «فال» تنزل دادند | بگومگوی هاشمی و مسجدجامعی