درنگ: شربت سکنجبین این روزها که از هوای گرم طاقت‌مان به سر رسیده است یکی از معجزه‌گران خانگی برای رفع عطش محسوب می‌شود.

برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سر درد، تقویت معده و کبد مفید از شربت سکنجبین بنوشید.

این شربت دارای قدرت تکه تکه کردن (تقطیع) مواد لزج بدن است که به سطح و جدار مجاری می‌چسبند و سبب انسداد مجاری می‌شوند.

سکنجبین یک داروی لطیف کننده مواد غلیظ بدن، تسکین دهنده حرارت و حدت خون و صفرا است.

این شربت فرآورده‌ای بسیار مؤثر در رفع تشنگی‌ها به شمار می‌آید.

مصرف شربت سکنجبین به خصوص همراه با عرق کاهو یا عرق عنب‌الثعلب در کاهش خشکی کام و دهان مؤثر است.

مصرف سکنجبین سبب خروج اخلاط رقیق از طریق ادرار از بدن می‌شود.