همچنین امکان ارائه پیش پرداخت با رقم های ۳۵ میلیون و ۲۰ میلیون تومانی در شرایط اقساطی وجود دارد.

قیمت قطعی این خودرو ۹۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است و تحویل آن نیز حداکثر یکماهه است. بر اساس اعلام شرکت کرمان موتور مبلغ پیش پرداخت در این طرح ۵۰ میلیون تومان است و اقساط خودرو نیز ۱۲ و ۲۴ ماهه می باشد.

همچنین امکان ارائه پیش پرداخت با رقم های ۳۵ میلیون و ۲۰ میلیونی نیز با شرایط ویژه برای خریداران وجود دارد.

کرمان موتور