درنگ :  در فروش نقدی نرخ سود مشارکت ۱۵ تا ۱۸ درصد و سود انصراف ۱۲ تا ۱۵ درصد تعیین شده است. جزئیات فروش ویژه بهمن ماه شرکت سایپا به شرح زیر است: