درنگ: اینستاگرام به شکل زیر عکس این کاربر ایرانی را منتشر کرد:

 

نسترن فرجاد پزشک عکاس این عکس نیز در صفحه خود به انتشار این عکس از او در صفحه رسمی اینستاگرام اشاره کرد.