جواهرده محله بسیار زیبایی است که در یکی از مناطق رامسر قرار دارد.

به زودی این منطقه گردشگری در درنگ معرفی می شود.