درنگ : تصویر زیر مطب پزشکی است که در خیابانی سر پل ذهاب کرمانشاه به مجروحان کمک می‌کند.

  تصویر خانه‌ای که در زلزله سر پل ذهاب ترک نخورد