عکس | کودکی که پس از سه روز از زیر آوار نجات پیدا کرد
  عکس مطب پزشک کرمانشاهی در میان آوارها برای کمک به مجروحان سرپل ذهاب