درنگ: پس از ایجاد یک کمپین به اسم (یک زندگی را نجات بده؛ چاقویت را تحویل بده) در بریتانیا ۱۰۰ هزار چاقو به مراکز پلیس تحویل داده شده که با همه این چاقو ها این مجسمه ساخته شده است.