نغمه نیمروزی درنگ | «ربّنا» اثر استاد شجریان
  نغمه نیمروزی درنگ | «تصنیف میهن» با صدای محمدرضا شجریان