درنگ:  مدیرکل زندان‌های استان تهران به جایگاه ملاقات‌های سه گانه (کابین، حضوری و خصوصی) با عنایت به مباحث روانشناختی و جامعه شناختی در تقویت روحیه و روند کاهش آسیب‌های پر خطر در چرخه اصلاح و تربیت به اجمال اشاره کرد و گفت: انسان‌ها بنا به نیازهای مشترک قادر به ادراک یکدیگر بوده و نهایت انساندوستی و نوع پروری است که اشخاصی با درک چنین نیازهای شعور اسلامی و انسانی خویش را نمایان کرده چرا که پاسخ به نیازهای جنسی مشروع در چارچوب خانواده از اصلی ترین نیازهای بشری است که احدیت در ذات و غریزه ابنا بشر نهادینه کرده است.