درنگ: آیدین آغداشلو با انتشار این عکس نوشت: لندن. ناهار منزل ابراهیم گلستان همراه با تارا، خرداد ١٣٩۶