درنگ :  دختر ترامپ در این جلسه با عنوان کسب و کارهای زنانه که جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی هم در آن شرکت داشت سخنرانی کرد.