ماهیگیری با پرنده باکلان یا قره‌غاز، سنتی قدیمی در چین است که هزار سال قدمت دارد که در آن ماهیگیر نواری به دور گردن پرنده می‌بندد و پرنده قایق را برای شکار ماهی ترک می‌کند،‌ اما بند مانع از بلعیدن ماهی شکار‌شده توسط پرنده می‌شود و ماهی به قایق بازگردانده می‌شود.