مالایکا و توله‌‌اش در پارک ماسای‌مارا به پریدن روی خودروهای گردشگران و سرک کشیدن به درون اتاقک معروفند.