ملانیا دوباره ترامپ را ضایع کرد!
  پس زدن دست ترامپ توسط همسرش که جنجالی شد