درنگ: پترسون که با دوستش در منطقه ویتلر بریتیش کلمبیا مشغول کار بودند، خرس قهوه‌ای را دیدند که نهایت خونسردی و مانند فردی که از محل کارش عازم خانه است به خودروی ون خالی نزدیک شده و در آن را باز کرد و روی صندلی راننده نشست.

پترسون که تا همین اندازه نیز از رفتار شبه‌ انسانی خرس متعجب شده‌ است با شنیدن صدای بوق خودروی ون، دو بوق پشت سر هم از شدت تعجب فریاد می‌کشد. خرس مدتی بعد از بوق زدن از خودرو خارج شده به میان جنگل باز می‌گردد.