درنگ: شور و نشاط اجتماعی و سیاسی برای رقم زدن آینده‌ در روز انتخابات ریاست جمهوری در میان مردم موج می‌زد و حتی گرما هم حریف ایرانیان نشد و تا آخرین دقایق پای صندوق‌های رای حضور داشتند.

قطع به یقین مردمی که با چنین روحیاتی در صحنه انتخابات حاضر شدند چهار سال پر نشاط را از نظر اجتماعی تجربه خواهند کرد و حتی امید به زندگی در آنها افزایش می‌یابد.

اگر این شور و نشاط، به‌ نوعی از انواع مختلف کور نشود، موجب بینائی مستمر خواهد شد. بدیهی است اگر نشاط حاصله از مشارکت اجتماعی مردم به جشنی ملی تبدیل شود، قطعاً در زدودن افسردگی‌های ناشی از ناامیدی‌های قبلی می‌تواند مؤثر باشد.

پرواضح است که رعایت اعتدال در هر حالتی از عقلانیت برخوردار خواهد بود باید پیروزی یک منتخب پیروزی ملت تلقی شود همانگونه که در چیدمان تیم ملی فوتبال از باشگاه‌های مختلف استفاده می‌کنند ولی نهایتاً پیروزی به نام تیم ملی ثبت می‌شود.