حسن شماعی‌ زاده
حسن شماعی‌ زاده

خانه او در سال ۷۲ با حکم قاضی نیری مصادره شد.