درنگ : قرار است سونی در سال ۲۰۲۰ از این محصول رونمایی کند. فاصله زیادی تا آن سال نداریم و باید برای خرید کامپیوتری جدید با صفحه کلید متفاوت و شکل ویژه آماده باشیم.