درنگ: محمد ابطحی چهره اصلاح طلب در واکنش به برکناری وزیر امورخارجه آمریکا از سوی ترامپ این اتفاق را با کنارگذاشتن منوچهری در زمان احمدی نژاد مقایسه کرد: