این قهرمان شیرجه المپیک با هدف تبلیغ گوشی جدید HTC در چالش سلفی در حین شیرجه شرکت کرد و زمانی که در میانه زمین و هوا معلق بود، با استفاده از این گوشی جدید از خود سلفی گرفت.

برای ثبت بهترین سلفی وی برای چند ساعت از روی تخته دایو ۱۰ متری در مرکز آبی لندن شیرجه زد. در این چالش تام درحال آزمایش گوشی جدید U11 شرکت HTC بود، گوشی که ضد‌آب است و از قابلیت عکسبرداری فشاری برخوردار است،‌یعنی با فشار دادن گوشی می‌توان از خود سلفی گرفت.