وزیر ورزش با لباس محلی بلوچی
وزیر ورزش با لباس محلی بلوچی