در دشتی زیبا در آرژانتین، جنگلی به شکل گیتار توسط کشاورزی بنام «پدرو مارتین» ۷۱ ساله برای برآوردن آرزوی همسرش که او را در یک سانحه هوایی از دست داده بود، ساخته شده است.