اینستاگرام کاملا رفع فیلتر شد
  علت فیلتر تلگرام و اینستاگرام | فیلتر موقت با دستور سطوح عالی امنیتی