درنگ : در جدول زیر می توانید رتبه تخلفات حادثه ساز رانندگی درون شهری را مشاهده کنید:

رتبه اولسرعت غیر مجاز
رتبه دومعبور از محل ممنوع
رتبه سومعبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
رتبه چهارمدور زدن در محل ممنوع

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا ادامه داد: همانطور که هم وطنان می دانند، این نوع تخلفات حادثه ساز علاوه بر جریمه ریالی، به صورت سیستمی هم در جدول نمرات منفی آنها لحاظ می شود.

  لباس‌های پلیس تهران دوربین‌دار شدند | تصاویر لباس‌های جدید پلیس را ببینید

سرهنگ کرمی اسد افزود:نمره منفی این تخلفات، متناسب با نوع وسیله نقلیه، اعمال می شود.به این معنا که نمره منفی چنین تخلفاتی برای خودروهای حمل و نقل عمومی بیشتر از خودروهای شخصی است.

در جدول زیر می توانید رتبه تخلفات حادثه ساز رانندگی جاده را مشاهده کنید:

رتبه اولتجاوز از سرعت مجاز
رتبه دومسبقت غیرمجاز
رتبه سومتجاوز به چپ از محور راست
رتبه چهارمعبور از محل ممنوعه
  پلیس دوچرخه سوار به تهران آمد