درنگ: برای تدوین سبد گروه‌های سنی زیر پنج سال به سه اصل توصیه‌های تغذیه‌ای دریافت مواد غذایی، عادات و رفتارهای غذایی کودکان و لزوم تامین نیاز کودک به انرژی و مواد مغذی کلیدی توجه شده است. بر این اساس، سبد مطلوب کودکان گروه سنی دو تا سه سال به تفکیک جنس به این شرح است:

سبد غذایی پیشنهادی گروه سنی دو تا سه سال نیاز به انرژی و چهار ماده مغذی کلیدی (کلسیم، آهن، ویتامین آ و ویتامین ب۲) را به میزان ۱۰۰ درصد یا بیشتر برای هر دو جنس تامین می‌کند. دریافت آهن از سبد غذایی تعریف شده برای این گروه سنی بیش از ۹۰ درصد مورد نیاز است. با توجه به اینکه اگر سبد غذایی مطلوب ۷۵ درصد نیاز افراد را به مواد مغذی تامین کند مورد قبول است، مقدار آهن دریافتی نیز برای این گروه مناسب است.

میزان دریافت پروتئین در این گروه سنی بیش از میزان مورد نیاز است ولی باید توجه کرد که میزان انرژی دریافتی از پروتئین در این سبد کمتر از ۱۵ درصد کل نیاز به انرژی برای این گروه سنی است که در حد قابل قبول است.

بر اساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت، میزان دریافت پروتئین تا سه برابر میزان توصیه شده روزانه بدون خطر بوده و مورد قبول است.