دستمزدهای نجومی بازیگران سریال پایتخت ۵ | نقی معمولی و ارسطو چقدر گرفتند؟