درنگ: روی این اسکانس دو دست‌، که ارکستری را رهبری می‌‌کنند، به چشم می‌خورد و کره‌ای که منطقه‌های زمانی مختلف جهان را نشان می‌دهد. پشت اسکناس تصویر راه‌آهن و همینطور چرخ‌دنده‌های داخل ساعت دیده‌ می‌شود که اشاره‌ای است به قطارهای سوئیسی، قطارهایی که همیشه سر وقت به ایستگاه می‌رسند؛ همچنین، نشان‌دهنده علاقه و توجه مردم این کشور به مدیریت زمان است.