مجید ابهری در گفتگو با درنگ با اشاره به اسیدپاشی مردی روی ۱۶ تن از افراد حاضر در یکی از پارک‌های تهران به دلیل درگیری خانوادگی گفت: خشم یکی از واکنش‌های رفتاری بسیاری از موجودات زنده از جمله انسان در مقابل برخی از کنش‌ها و رفتارهاست که بخشی از انسان‌ها را به واکنش‌های فیزیکی، لفظی یا ذهنی وادار می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از رفتارهایی که انسان در هنگام خشم انجام می‌دهد پرخاشگری یعنی زیان زدن به خود و دیگران یا آسیب وارد کردن به جان و اموال خود و افراد مقابل است؛ بنابراین هیچ گاه نباید از نظر پوشیده باشد که انسان همواره در معرض خشم و پرخاشگری قرار دارد و از او رفتارهایی سر می‌زند که در شرایط عادی بعید به نظر می‌رسد.

به گفته این رفتارشناس و آسیب شناس اجتماعی و مشاوره خانواده، درگیری‌های فیزیکی و لفظی یکی از عوارض پرخاشگری و خشم است. یکی از حوادث تلخی که موجب تاثر صاحب نظران شد، اتفاق پنجشنبه بود. فردی پس از درگیری لفظی با خانواده و اقوام خود در پارک به خانه رفته و با یک ظرف اسید به پارک باز می‌گردد و بدون هدف به سوی افراد دیگری که هیچ تاثیر و دخالتی در روابط او و خانواده‌اش نداشتند، اسید می‌پاشد. سوال این جاست که این رفتارها ریشه در چه دارد؟

ابهری گفت: این گونه رفتارها از نظر رفتارشناسی به ضعف تعلیم و تربیت در خانواده و فقدان مدیریت مهارت هیجان‌های رفتاری که باید از خانواده شروع شود، باز می‌گردد. رسانه‌های جمعی نقش موثری در آموزش مدیریت هیجان‌های رفتاری بر عهده دارند. متاسفانه در تمام رسانه‌ها هیجانات رفتاری و اخبار تلخ منتشر می‌شود. بازی‌های رایانه‌ای همراه با صحنه‌های خشونت آفرین در دسترس کودکان است، وسایل ارتکاب جرم به سادگی در دسترس همه قرار دارد و اسید به سادگی در مغازه‌های مواد شیمیایی با انواع غلظت‌ها فروخته می‌شود. برای اسید پاشی مجازات چندانی در انتظار اسیدپاشان نیست و در اکثر موارد قربانیان یا رضایت می‌دهند یا وادار به رضایت می‌شوند.

به گفته وی، اسیدپاشی تبدیل به یک حرفه در جامعه شده و فرد بدون اینکه به آینده رفتار خود اندیشه کند این حرکت جنون آمیز را انجام می‌دهد یا افرادی حاضرند در قبال مبلغی چنین رفتاری را انجام دهند. به نظر من، این گونه افراد فاقد تعادل روانی هستند و در میان جمعیت جامعه ما نظیر این افراد زیاد هستند.

ابهری تاکید کرد: اسیدپاشان بدون اینکه بدانند دچار نقصان‌های روانی و رفتاری هستند. یک انسان سالم محال است که موقع درگیری لفظی با خانواده خود دیگران را قربانی خشم کند مگر اینکه دچار مشکلات روحی و روانی است.