این قطار که با سرعتی معادل ۵۸۱ کیلومتر در ساعت حرکت می کند در حال حاضر رکورد دار سریع ترین قطار در جهان است.