درنگ : دکتر سعید آرام اظهار داشت: سال گذشته ۲۴ مورد پرونده شوهر آزاری داشتیم که امسال تاکنون به ۲۹ مورد رسیده است.

وی با اشاره به راه اندازی کمپین «نه کودک آزاری» به صورت پایلوت در مازندران برای اولین بار در کشور گفت:۱۱ مورد کودک آزاری نیز طی سال گذشته به اورژانس اجتماعی گزارش شد.