درنگ :  موضوع استفساریه مذکور این بوده که آیا اماکن عمومی مدنظر در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری نیز می‌باشد؟

پاسخ آن خیر است و اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و در پایانه‌های مسافربری نمی‌شود.

یک فوریت استفساریه مذکور از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با ۱۲۰ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.