درنگ: اخیرا توجهات به دیزاین سرویس بهداشتی در بین طراحان دکوراسیون داخلی بیشتر شده و در همین راستا یک شرکت ایتالیایی ایده ساخت روشویی جدید در سرویس‌ها را به نام خودش ثبت کرده است. این شرکت از یک دوچرخه به جای روشویی سرویس‌ها و همچنین محل قرار دادن حوله و وسایل سرویس بهداشتی استفاده کرده است.