بازیکن مشهور فوتبال به دلیل رانندگی در حالت نامتعادل بازداشت شد. در تست الکلی که ماموران راهنمایی و رانندگی از یک بازیکن مشهور فوتبال انجام دادند، نتیجه آزمایش وجود ۹۳ درصد الکل بوده است. این بازیکن مشهور پس از دستگیری با ارائه چک ۱۰ میلیون تومانی به مامورین راهنمایی رانندگی تهران قصد پرداخت رشوه داشت که با مخالفت ماموران مواجه شد.

او برای انجام کارهای قضایی تحویل پلیس انتظامی شده است.