در این ویدیو به شما خواهیم گفت در زمان هشدار درمورد وقوع سیل چه باید بکنید :