درنگ: تحلیل و بررسی چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۳۱ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان بوده است به این ترتیب که هر خانوار به طور میانگین ماهیانه ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۴۱۶ تومان درآمد داشته است.

درآمد سالانه هر خانوار ایرانی طی از سال ۹۱ تا ۹۵ (تومان)

زماندرآمد (سالانه / ماهیانه)رشد (درصد)
درآمد سالانه ۹۱۱۶٫۷۲۴٫۱۰۰۲۸٫۳
درآمد ماهیانه ۹۱۱٫۳۹۳٫۶۷۵
درآمد سالانه ۹۲۲۰٫۴۵۴٫۹۰۰۲۲٫۳
درآمد ماهیانه ۹۲۱٫۷۰۴٫۵۷۵
درآمد سالانه ۹۳۲۴٫۱۳۱٫۸۰۰۱۸
درآمد ماهیانه ۹۳۲٫۰۱۰٫۹۸۳
درآمد سالانه ۹۴۲۷٫۸۸۷٫۲۰۰۱۵٫۶
درآمد ماهیانه سال ۹۴۲٫۳۲۳٫۹۳۳
درآمد سالانه ۹۵۳۱٫۷۲۱٫۰۰۰۱۳٫۷
درآمد ماهیانه ۹۵۲٫۶۴۳۳۴۱۶

بررسی درصد رشد درآمد سالانه حاکی از آن است که میانگین درآمد هر خانوار ایرانی هر سال رو به کاهش بوده است.

هزینه خانوار 

همچنین در بخش هزینه، در سال ۱۳۹۵ هزینه خانوارهای شهری ایران به طور میانگین در یک سال ۲۸ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان بود که اگر این رقم در ۱۲ ماه سال تقسیم شود، به طور میانگین هر خانوار شهری در ایران در سال گذشته ماهیانه ۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه داشته است.

هزینه سالانه هر خانوار ایرانی طی از سال ۹۱ تا ۹۵ (تومان)

زمانهزینه (سالانه / ماهیانه)رشد (درصد)
هزینه سالانه ۹۱۱۶٫۴۲۸٫۱۰۰
هزینه ماهیانه ۹۱۱٫۳۶۹٫۰۰۸
هزینه سالانه ۹۲۲۰٫۵۹۸٫۲۰۰۲۵٫۴
هزینه ماهیانه ۹۲۱٫۷۱۶٫۵۱۶
هزینه سالانه ۹۳۲۳٫۴۸۶٫۵۰۰۱۴
هزینه ماهیانه ۹۳۱٫۹۵۷٫۲۰۸
هزینه سالانه ۹۴۲۶٫۲۳۹٫۷۰۰۱۱٫۷
هزینه ماهیانه سال ۹۴۲٫۱۸۶٫۶۴۱
هزینه سالانه ۹۵۲۸٫۴۸۲٫۰۰۰۸٫۵
هزینه ماهیانه ۹۵۲٫۳۷۳٫۵۰۰