درنگ: پیکر ١٠ نفر شناسایی شده و پیکر خلبان دوم منتظر آزمایش DNA است که مشخص شود جزء اجساد یافته شده هست یا خیر.

جزئیات این حادثه را از اینجا بخوانید.